”Get Target” הצעה למודל רשתי להפעלת אש – #ביןהדרכים 166 – רס”ן עמרי חודורוב

מבנהו צה"ל ההיררכי  של צה"ל מתאים למלחמות העבר, שהתרחשו בין צבאות סדירים מקבילים. בעת הנוכחית, אימץ האויב אימץ מבנה שטוח ורשתי שמקשה על צה"ל לספק מענה בזמן אמת. הפיתרון לפער הזה נמצא באימוץ תפיסה ומבנה צבאי רשתי ושטוח, שמודגם במחקר זה על ידי מערכת תיאורטית להפעלת אש – "Get Target" (המבוססת על המערכת האזרחית על "Get Taxi"). "Get Target" תפעיל כוח באופן אוטונומי בד בבד עם זיהוי מטרה עוינת, על פי פרוטוקולים מוכתבים מראש. המערכת תעריך את המטרה לפי מודלים אוטונומיים שיכללו בין היתר סוג ומאפייני המטרה ונזק אגבי, ותפעיל גורמי תקיפה שחוברו למערכת. "Get Target" משמש כהשראה לגלות את פוטנציאל העידן הרשתי בהקשרים הכי מעשיים ביותר שיש.

המאמר פורסם ב"בין הקטבים" גיליון  רשתיות (מס' 5), נובמבר 2015

לקריאת המאמר

קריין: גיא ישראלי